رفتن به محتوا

تقدیرات و افتخارات

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس
(تقدیر نامه از معاونت علمی ریاست جمهوری)

برترین شرکت عضو مرکز رشد

دوازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس
(تقدیر نامه از معاونت علمی ریاست جمهوری)

برترین شرکت عضو مرکز رشد

دوازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

هم افزای برتر

هجدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس
(تقدیر نامه از معاونت علمی ریاست جمهوری)

ثبت اختراع دستگاه تخلیه اتوماتیک فاز آبی مخازن هیدروکربنی