رفتن به محتوا

تقدیرات و افتخارات

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

نوآور برتر

یازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

برترین شرکت عضو مرکز رشد

دوازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

برترین شرکت عضو مرکز رشد

دوازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس

هم افزای برتر

هجدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس