ساختار کلی سامانه توموگرافی خازنی در شکل بالا نشان داده شده است. در این سیستم الکترودهای خازنی در بیرون لوله محتوی سیال قرار گرفته و به صورت غیرمخرب تصویری از سطح مقطع لوله و اجسام یا سیالات عبوری از درون آن ارائه می دهند. شکل زیر، نمونه آزمایشگاهی ساخته شده را نشان می دهد. در این محصول در درون لوله اصلی، جسمی خارجی (یک لوله کوچکتر) قرار داده شده و با اعمال میدانهای الکتریکی به الکترودها و پردازش داده های حاصل، تصویر سطح مقطع لوله دوم در رایانه بازسازی شده است. این تصویر با رنگ قرمز در شکل مشخص است.

در مراکز انتقال و دریافت فرآورده های نفتی، عملیات انتقال فرآورده ها بین این مراکز از طریق خطوط لوله صورت می پذیرید. فرآیند این انتقال به این صورت است که فرآورده های مختلف نفتی بهصورت پشت سر هم و با ترتیب زمانی مشخص از این خطوط لوله عبور داده میشوند. در مراکز دریافت نیز لازم است که زمان و نحوه تغییر فرآورده های رسیده به موقع تشخیص داده شود.
سامانه آزمایشگاهی تعیین میزان اختلاط فرآورده ها، قادر است نوع فرآورده عبوری و درصد اختلاط فرآورده های نفتی مختلف که در اثر ارسال متناوب فرآورده های نفتی در یک خط لوله ایجاد شده است را به صورت آفلاین تعیین نماید

سیستم تشخیص تلاقی مواد نفتی

سامانه آشکارسازی و کنترل رنگ را میتوان برای کنترل هوشمند میزان غلظت فرآورده یا تشخیص نوع محصول عبوری از درون لوله به کار برد. این سامانه میتواند رنگ محصول را با دقت 16 میلیون حالت از یکدیگر متمایز کند.
شکل زیر نمونه پیاده سازی شده را به تصویر میکشد. در این سامانه، محصول داخل محفظه نشان دریافت نمود. این RGB داده شده قرار گرفته و پس از پردازشهای لازم، میتوان رنگ محصول را به صورت محصول، قابلیت اتصال به رایانه و سیستمهای کنترل مرکزی را دارا میباشد.