سیستم تشخیص تلاقی مواد نفتی

در پالایشگاه های نفتی زمانی که فرارورده های نفتی از داخل لوله ها عبور می کنند اپراتورها با مشکل تشخیص زمان دقیق تلاقی و نوع فراورده های نفتی مواجه می شوند و در زمان های متعددی می بایست یک نیروی انسانی به صورت مداوم از فراورده های نفتی به صورت دستی نمونه گیری کنند. هدف از این ساخت این دستگاه تشخیص نوع فراورده های عبوری از خطوط لوله های مربوطه به صورت اتوماتیک است. در این ویدیو با عملکرد این سیستم آشنا خواهید شد.